Poli­tyka Prywatności

Korzys­ta­jąc w jakiejkol­wiek formie z ser­wisu Coach­ing Kryzysowy akcep­tu­jesz zasady zawarte w niniejszej Poli­tyce Prywatności.

Firma Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight z siedz­ibą w Warsza­wie 00–140, przy ul. Al. Sol­i­darności 115 / 2, numer iden­ty­fikacji podatkowej NIP: 6811991246, będąc wydawcą ser­wisów, biule­tynów i właś­ci­cielem stron http://szkolenia.akademiaeksperta.pl zas­trzega sobie prawo do wprowadza­nia zmian w Poli­tyce Pry­wat­ności. Każdego użytkown­ika ser­wisu Coach­ing Kryzysowy obow­iązuje aktu­alna Poli­tyka Pry­wat­ności zna­j­du­jąca się pod domeną  http://szkolenia.akademiaeksperta.pl

Jakiekol­wiek wprowadzane w przyszłości do Poli­tyki Pry­wat­ności zmi­any nie wpły­wają na pod­sta­wową zasadę: Firma Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight nie sprzedaje i nie udostęp­nia osobom trzecim danych per­son­al­nych czy adresowych klien­tów ani użytkown­ików swoich ser­wisów i czasopism.

W przy­padku braku zgody z niniejszą Poli­tyką Pry­wat­ności prosimy nie odwiedzać ser­wisów, nie prenu­merować biule­tynów oraz nie naby­wać pro­duk­tów i usług ofer­owanych przez Elż­bi­eta Kuska – NewInsight

Dane Osobowe

W cza­sie korzys­ta­nia z ser­wisów należą­cych do Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight można zostać popros­zonym o podanie niek­tórych swoich danych osobowych poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza lub w inny sposób.

Dane, o które można zostać pros­zonym, to imię i nazwisko, adres kore­spon­den­cyjny, adres zamieszka­nia, adres e-mail, numer tele­fonu. W przy­padku rejes­tracji w Pro­gramie Part­ner­skim mogą być wyma­gane dodatkowe dane potrzebne do zapłaty wyna­grodzenia i wys­taw­ienia rachunku do umowy o dzieło takie jak Numer Iden­ty­fikacji Podatkowej (NIP) i dane właś­ci­wego urzędu skarbowego.

Wyma­gane są tylko niezbędne dane. Niepo­danie wyma­ganych danych uniemożliwi zare­je­strowanie się lub złoże­nie zamówienia.

Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight gwaran­tuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkown­ików danych zgod­nie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Sub­skrypcja bezpłat­nych biuletynów

Zaprenu­merowanie elek­tron­icznych i bezpłat­nych biule­tynów należą­cych do Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight wymaga poda­nia w odpowied­nim for­mu­la­rzu swo­jego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailin­gowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytel­nikowi biule­tyn. Imię pozwala Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight zwracać się do czytel­ników po imieniu.

Nieza­powiedziane wiadomości

Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight zas­trzega sobie prawo do wysyła­nia nieza­powiedzianych wiado­mości osobom, których dane kon­tak­towe posi­ada i które zgodz­iły się z Poli­tyką Prywatności.

Pod poję­ciem nieza­powiedzianych wiado­mości rozu­mie się infor­ma­cje odnoszące się bezpośred­nio do wszys­t­kich dzi­ałań, usług lub pro­duk­tów Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight w szczegól­ności: zmi­any, wewnętrzne pro­mocje, niekomer­cyjne listy (np. życzenia), a także infor­ma­cje komer­cyjne związane z pod­mio­tami trzec­imi, z zas­trzeże­niem, iż nie posi­adają one wglądu do żad­nych danych Użytkowników.

Ciasteczka

Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight w swoim ser­wisie wyko­rzys­tuje ciasteczka, zwane dalej plikami cookie.

Cook­ies to małe pliki tek­stowe zapisy­wane na kom­put­erze użytkown­ika lub innym urządze­niu mobil­nym, w cza­sie korzys­ta­nia przez niego z ser­wisów inter­ne­towych. Pliki te służą m.in. korzys­ta­niu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie inter­ne­towej lub potwierdze­niu, że dany użytkownik widział określone treści z danej wit­ryny internetowej.

W ser­wisach Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight pliki cook­ies wyko­rzysty­wane są, aby zapewnić:

 • utrzy­manie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożli­wie­nie auto­ryza­cji z wyko­rzys­taniem ser­wisu logowania
 • zapisanie infor­ma­cji pozwala­jącej na anon­i­mowe zal­o­gowanie użytkownika;
 • zapisanie infor­ma­cji niezbęd­nych do dzi­ała­nia sklepu internetowego
 • przy­wróce­nie ostat­nio odwiedzanego widoku przy następ­nym zal­o­gowa­niu do produktu;
 • zapamię­tanie wyboru użytkown­ika w kwestii zaprzes­ta­nia wyświ­et­la­nia wybranego komu­nikatu lub wyświ­etle­nia go określoną liczbę razy;
 • przy­wróce­nie sesji użytkownika
 • zapamię­tanie ostat­nio wybranej kat­e­gorii w produkcie;
 • sprawdze­nie czy zapis do plików cook­ies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożli­wie­nie automaty­cznego zal­o­gowa­nia do pro­duktu (opcja „zapamię­taj mnie”);
 • dopa­sowanie zawartości pro­duk­tów do pref­er­encji użytkowników;
 • ustaw­ie­nie prefer­owanego języka, rozmi­aru czcionki i innych tego typu właś­ci­wości ułatwia­ją­cych pracę z serwisem;
 • przy­wróce­nie ostat­niego wyniku wyszuki­wa­nia w produkcie;
 • wyświ­etle­nie ostat­nio przeglą­danych pro­duk­tów w sklepie internetowym;
 • wyświ­etle­nie ostat­nio wybranego para­metru sortowania.

Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight korzysta też z usług pod­miotów trze­cich, których lista stale zmienia się, a które wyko­rzys­tują pliki cook­ies w następu­ją­cych celach:

 • mon­i­torowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anon­i­mowych, zbior­czych statystyk, które pozwalają nam zrozu­mieć, w jaki sposób użytkown­icy korzys­tają z naszej strony inter­ne­towej i umożli­wiają nam ciągłe doskonale­nie naszych produktów;
 • usta­lanie liczby anon­i­mowych użytkown­ików naszych stron WWW.
 • kon­trolowanie jak często pokazy­wana jest użytkown­ikom wybrana treść;
 • kon­trolowanie jak często użytkown­icy wybier­ają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wyko­rzys­tanie narzędzia do komunikacji;
 • inte­gracja z por­ta­lami społecznościowymi;

Wśród pod­miotów tych w dacie sporządzenia niniejszego doku­mentu zaliczamy:

 • Google Ana­lyt­ics (więcej infor­ma­cji oraz dodatek do przeglą­darki bloku­jący Google Ana­lyt­ics: tools.google.com);
 • Face­book (więcej infor­ma­cji na stronie: www.facebook.com).

Jed­nocześnie infor­mu­jemy również, iż niek­tóre ele­menty ser­wisów Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight obsługują zewnętrzni reklam­odawcy umieszcza­jący reklamy. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostaw­ców, mogą zaw­ierać pliki cook­ies innych pod­miotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoz­nał się z zasadami wyko­rzysty­wa­nia tych plików cook­ies do obsługi wit­ryn inter­ne­towych przez tych dostaw­ców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cook­ies wyko­rzysty­wanymi przez Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight lub przez jakichkol­wiek innych zewnętrznych dostaw­ców, zmieni­a­jąc ustaw­ienia swo­jej przeglą­darki internetowej.

Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight zas­trzega jed­nocześnie, że po odrzuce­niu plików cook­ies niek­tóre funkcje ofer­owane przez nasze ser­wisy mogą nie dzi­ałać praw­idłowo, a nawet w niek­tórych przy­pad­kach wiąże się to z całkow­itym uniemożli­wie­niem korzys­ta­nia z wybranego produktu.

Prawo do wglądu, popraw­ienia i usunię­cia infor­ma­cji o użytkowniku

Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight udostępni każdemu użytkown­ikowi na jego żądanie wglądu do jego danych. Każdy z użytkown­ików w dowol­nym momen­cie może mody­fikować lub usunąć posi­adane przez Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight jego dane osobowe, za pośred­nictwem wiado­mości poczty elek­tron­icznej na adres kontakt@coachingkryzysowy.pl

W przy­padku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystar­cza­jące, może zwró­cić się pisem­nie do Elż­bi­eta Kuska – NewIn­sight w Warsza­wie 00–140, przy Al. Sol­i­darności 115 /2